Kind & Jeugd (18-)

Waarvoor kun je terecht

In de praktijk bied ik passende behandeling voor een breed scala aan klachten en stoornissen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Veel voorkomende vragen zijn gericht op de behandeling van trauma (na ingrijpende ervaringen), angststoornissen en dwangmatig gedrag, paniekaanvallen, stemmingsklachten, rouwverwerking, lichamelijke klachten die geen medische verklaring hebben, een negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen of problemen in de emotie-regulatie (bijv. moeilijk kunnen omgaan met stress, boosheid). Ook kun je bij mij terecht in geval van overspannenheid en/of overprikkeling, milde gedragsproblemen (bijv. beeldschermverslaving, middelengebruik, impulscontrole problemen), genderdysfore klachten, slaapproblemen en (lichte) eetproblemen. Voor jongeren met ADHD en ASS of een emotionele gevoeligheid bied ik behandeling gericht op de specifieke beperkingen die zij ervaren in bijvoorbeeld planning, organiseren, omgaan met overprikkeling, sociale omgang en in het omgaan met stress en emoties.

Er is een mogelijkheid tot het uitvoeren van beknopte, screenende diagnostiek (‘diagnostiek – light’), in geval van vermoedens van een ontwikkelingsstoornis (autisme of ADHD), angst- en stemmingsstoornissen, trauma en/of posttraumatische stress stoornis, (milde) gedragsproblemen of verslavingen of zorgen rondom de persoonlijkheidsontwikkeling. Vanuit diagnostiek wordt een advies beschreven voor verdere behandeling en kan (in overleg met de verwijzer) worden verwezen naar een andere behandelsetting of psychotherapeut in het regionale netwerk, mocht de zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ hierin minder toereikend zijn of minder goed aansluiten.

Tenslotte is het mogelijk om ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken aan te bieden, ten behoeve van ondersteuning bij opvoedingsproblemen of in geval de problematiek van de jeugdige veel impact heeft op het gehele gezin.

Binnen Praktijk Kern bestaat tevens de mogelijkheid voor intelligentie onderzoek; voor een dergelijke aanvraag kunt u terecht bij mijn collega Judith van Gils. Zie voor aanmelding gegevens op de website (www.praktijkkern.nl).

Info voor jongeren (12+)

Iedereen heeft weleens mindere dagen, is moe of somber, gestresst of onzeker. Wanneer je een tijdje het gevoel hebt dat het niet zo gaat zoals je zou willen, of je weinig grip meer voelt over wat je voelt en hoe het gaat, dan kan het helpen om eens te praten met iemand anders dan je vader en moeder. Iemand zoals ik, een psycholoog, kan goed luisteren en meedenken over hoe je de dingen waar je mee zit, zou kunnen oplossen of aanpakken.

Misschien zijn het ook dingen waar je niet zo goed over durft te praten met anderen, of botst het weleens tussen jou en de mensen in je omgeving. Het kan ook zijn dat vooral je ouders vinden dat je een probleem hebt, en jij misschien niet. Het kan ook zijn dat je zelf niet fijn in je vel zit, maar je twijfelt of je daarvoor wel naar een psycholoog moet. Of dat je je er misschien wat voor schaamt. Wat het ook is, vaak is het beter om toch de stap te zetten, in plaats van nog langer te wachten, want dan kan het nog moeilijker worden om het beter te krijgen.

Wanneer je met mij komt praten, dan kan ik je misschien al wat geruststellen, in dat er vaak meer jongeren zijn met dezelfde problemen als jij. En die het ook moeilijk vinden erover te praten en het voor zich houden naar vrienden of hun ouders toe. En misschien denken jij en je ouders ook wel anders over wat er speelt. In dat geval hoor ik graag van jullie allemaal hoe jullie ernaar kijken. Het is meestal niet zo dat één gelijk heeft, en dan kan het helpen om naar elkaar te luisteren, en samen naar een oplossing te zoeken of elkaar weer meer te ‘vinden’.

Wanneer je komt voor het eerste gesprek, kunnen we elkaar een beetje leren kennen. En gaan we samen kijken wat er speelt, en hoe je daarbij het beste geholpen kunt worden. Samen bespreken we dan ook hoe we je ouders kunnen betrekken.  Het doel van de gesprekken is dat je je weer beter voelt en dat het weer beter gaat. En dat je weer voldoende kracht en vertrouwen terug vindt om zelf verder te kunnen!

Ben je vaak somber of pieker je veel? Heeft een arts of psycholoog je verteld dat je autisme hebt? Heb je vaak ruzie? Of ben je angstig en onzeker? Op Brainwiki vind je betrouwbare informatie over psychische klachten. Je vindt hier wat je kunt doen als jij, een vriend of een familielid psychische problemen heeft. Alle informatie over deze problemen, en over behandelingen met en zonder medicijnen staan hier op een rij: https://www.brainwiki.nl/.

Aanbod

Ik streef er altijd naar “maatwerk” te bieden en kijk samen met jou (en je ouders, afhankelijk van je leeftijd) naar wat er nodig is. Daarbij vind ik het heel belangrijk om gedachten en gevoelens en gedrag niet los te zien van elkaar en ook rekening te houden met je context (thuis, school of opleiding, vriendengroepen). Het kan zijn dat we in de behandeling misschien ook met sport en beweging gaan werken, of dat ik je help om meer verbinding te zoeken, met jezelf (wat je voelt) of juist met anderen.

Binnen de behandeling maak ik vooral vaak gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, traumatherapie waaronder EMDR, en ‘omgaan met je emotie’ vaardigheden. Zo ben ik opgeleid in verschillende therapievormen, hieronder staat een lijstje. Het kan zo zijn dat ik ook gesprekken met je ouders ga voeren, naast de gesprekken die wij samen hebben (12-) of dat jij en je ouders ook samen komen voor gesprekken (gezinsgesprekken). Bij 18+ zijn de gesprekken vaak individueel, met jou alleen. Het is ook mogelijk om je ouders of je partner erbij te betrekken, als we samen concluderen dat dit zinvol kan zijn. Een therapiegesprek duurt doorgaans 45 min (kinderen en jongeren) of 60 min (jongvolwassenen). Gezins- of partnergesprekken duren ongeveer 75-90 minuten.

De volgende therapievormen worden aangeboden in de praktijk:

Werkwijze

Tijdens het intakegesprek worden de klachten en problemen van jou of je kind zo goed mogelijk in kaart gebracht, aan de hand van de informatie vanuit de aanmelding. Indien nodig wordt informatie vanuit eerdere hulpverlening met jullie toestemming opgevraagd. Ook wordt er meer uitleg gegeven over de werkwijze en praktische zaken. Samen bespreken we de gewenste uitkomst (het doel) van de behandeling en het voorstel voor het hulpverleningsplan. Een intake gesprek duurt ongeveer 60 minuten, waarbij ik zowel met jou apart, als met jou en je ouder(s) zal spreken. Het behandelvoorstel kan zijn: verder onderzoek om je klachten beter te begrijpen (diagnostiek) of het kan zijn dat we gelijk een behandelplan bespreken. Uiteraard mag je / mogen jullie daar zelf over mee denken en na het intakegesprek nog over nadenken. Het is belangrijk dat je je kunt vinden het advies en daarnaast ook een “klik” ervaart met mij als therapeut. Je op je gemak en vertrouwd voelen in het contact is namelijk van grote invloed op onze samenwerking en ook op het resultaat van de behandeling! Na de intake en (eventueel) onderzoek, wordt in een adviesgesprek het behandelplan besproken: in dit plan staan de doelen die we samen hebben opgesteld, de manier waarop we de doelen willen bereiken (zie behandelvormen) en de verwachte duur van de behandeling. Afhankelijk van de leeftijd en wensen van het kind is hij of zij hierbij aanwezig. Deze doelen zullen we regelmatig evalueren, samen, of met je ouders erbij. De verwijzer ontvangt een brief met een korte samenvatting van de intake en behandelplan. Ook bij afronding van de behandeling wordt de verwijzer op de hoogte gesteld middels een korte afsluitbrief.

Als richtlijn voor een behandeling in de Basis GGZ wordt een behandelduur van 8 – 16 gesprekken aangehouden. Indien een langer durende behandeling nodig is, is een doorverwijzing naar de specialistische GGZ noodzakelijk (SGGZ). Hierin zal, ook in overleg met jullie huisarts, worden gekeken naar de mogelijkheden.

Indien de klachten of het gedrag van het kind of de jongere een grote weerslag hebben op ouders en/of het gezin, kan er voor worden gekozen om ook ouderbegeleiding (mediatie) te starten of door te verwijzen voor gezinstherapie. Mediatie richt zich met name op de opvoedingsvaardigheden van ouders. Gezinstherapie is bedoeld om wederzijdse interactie patronen te onderzoeken, beter te begrijpen en te doorbreken, zeker wanneer ouders door hun reacties bepaald gedrag of klachten bij het kind versterken of in stand houden. Bij jongeren is het vooral belangrijk om ook hun eigen visie op de problemen te horen, en te kijken naar hoe jongere en ouders weer beter met elkaar in gesprek kunnen komen, meer begrip voor elkaar kunnen (terug) krijgen, evenals vertrouwen. Vanaf 16 jaar mag een jongere juridisch gezien zelf bepalen of hij of zij hulp nodig heeft. Hierin wordt vanuit de praktijk waar mogelijk gestreefd naar betrokkenheid van ouders bij de behandeling, omdat vanuit onderzoek is gebleken dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van terugval in psychische klachten en gedragsproblemen.