Privacy

PRIVACY (AVG) EN TOESTEMMING

Nieuwe regelgeving en zorgvuldig omgaan met gegevens.

In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Als cliënt moet je ervan uit kunnen gaan dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het inrichten van informatiebeveiliging is dan ook een belangrijk thema. Termen als NEN 7510:2017, GDPR en AVG zeggen je waarschijnlijk niet zoveel. In de AVG wordt vermeld dat ik geen contact met de huisarts of andere externe partijen mag opnemen en niets met je mag bespreken via e-mail of WhatsApp zonder jouw nadrukkelijke goedkeuring. Het is belangrijk om dit vooraf te bespreken en daarom vraag ik je ook een toestemmingsverklaring te tekenen in de intake.

GESCHEIDEN OUDERS

Wet en regelgeving

Het is wettelijk geregeld dat hulpverlening alleen kan starten als beide ouders daarvoor toestemming geven, indien beiden het ouderlijk gezag hebben. Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn, is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig. Dit gebeurt middels een toestemmingsverklaring, zoals toegelicht onder het kopje privacy en toestemming 

PRIVACY VERKLARING

GZ van Kuilenburg hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

 Privacy verklaring

De wet verplicht om een dossier aan te leggen waarin gegevens worden vastgelegd die noodzakelijk zijn om goede diagnostiek en/of zorg te kunnen bieden. De wet verplicht ons om de dossiers minimaal 15 jaar te bewaren.

Rechten

Als cliënt heeft u recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden dan kunt u mij vragen om de informatie aan te passen of aan te vullen. Bent u het niet eens met de informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw visie) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u recht om mij (schriftelijk) te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt in principe dat er zal worden ingegaan op uw verzoek. Alleen als ik meen dat de belangen van anderen, bijvoorbeeld uw kinderen, worden geschaad, dan zal ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Als zorgverlener heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw nadrukkelijke toestemming, met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet zorgprofessionals het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik altijd eerst contact met u op om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten volgens leeftijd

Bij kinderen onder de 12 jaar oefenen de gezaghebbende ouders de rechten uit.

Is een kind 12 jaar of ouder maar nog geen 16 jaar oud, dan kunnen het kind en gezaghebbende ouders beiden de rechten van het kind uitoefenen.

Vanaf 16 jaar oud oefent een kind de eigen rechten zelfstandig uit.

Wanneer een kind door een verstandelijke beperking, psychische stoornis of andere reden niet in staat is om de eigen rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen de gezaghebbende ouders de rechten namens het kind uit. Gaat het om een volwassene die eveneens door een beperking of stoornis de rechten van het kind niet kan uitoefenen, dan kan een andere wettelijke vertegenwoordiger dit namens de cliënt doen. Is een dergelijke, door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig familielid van de cliënt, de rechten van het kind uit.

Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact opnemen met de therapeut.