Praktische Zaken

Intake procedure

Tijdens het intakegesprek worden de klachten en problemen zo goed mogelijk in kaart gebracht, aan de hand van de informatie vanuit de aanmelding. Indien nodig wordt informatie vanuit eerdere hulpverlening met jouw toestemming opgevraagd. Ook wordt er meer uitleg gegeven over de werkwijze en praktische zaken, betalingsverplichting, no show beleid etc. Samen bespreken we de gewenste uitkomst (het doel) van de behandeling en het voorstel voor het behandelplan. Een intake gesprek duurt ongeveer 75 minuten.

Het behandelvoorstel kan zijn: verder onderzoek om je klachten beter te begrijpen (diagnostiek) of het kan zijn dat we gelijk een behandelplan bespreken. Uiteraard mag je daar zelf over mee denken en je voorkeur in doorgeven. Het is belangrijk dat je je kunt vinden het advies en daarnaast ook een “klik” ervaart met mij als therapeut. Je op je gemak en vertrouwd voelen in het contact is namelijk van grote invloed op onze samenwerking en ook op het resultaat van de behandeling! Na de intake en (eventueel) onderzoek, wordt in een adviesgesprek het behandelplan besproken: in dit plan staan de doelen die we samen hebben opgesteld, de manier waarop we de doelen willen bereiken (zie Behandeling) en de verwachte duur van de behandeling. Deze doelen zullen we regelmatig evalueren, samen, of met je ouders erbij. De verwijzer (huisarts of POH-GGZ) ontvangt een brief met een korte samenvatting van de intake en behandelplan. Ook bij afronding van de behandeling wordt de verwijzer op de hoogte gesteld middels een korte afsluitbrief.

Als richtlijn voor een behandeling in de Basis GGZ wordt een behandelduur van 8 – 16 gesprekken aangehouden. Indien een langer durende behandeling nodig is, is een doorverwijzing naar de specialistische GGZ noodzakelijk (SGGZ). Hierin zal, in overleg met jou en de huisarts, worden gekeken naar de mogelijkheden. Zie voor meer informatie de site van de Rijksoverheid;

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-generalistische-basis-ggz/

Wachtlijst

Wachttijd voor intake/kennismakingsgesprek: actueel is er een aanmeldstop (mei 2024).
Wachttijd tussen intakegesprek en start behandeling: actueel is er een aanmeldstop (mei 2024).

Tijdens de wachttijd is de huisarts en/of het betrokken Jeugd Team verantwoordelijk en eerste aanspreekpunt bij crisis of calamiteiten.

Met betrekking tot de wachttijden in de ggz gelden zogenoemde treeknormen. Deze treeknormen beschrijven de door het GGZ-veld als maximaal aanvaardbaar beschouwde wachttijden. Voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz gaat het om 4 weken voor de aanmeldwachttijd, en 10 weken voor de behandelwachttijd. Indien de wachttijd groter is, geldt een aanname stop binnen de praktijk.

Afmelding en no show

Mocht je een afspraak niet na kunnen komen, dan wil ik je verzoeken dit binnen 24 uur vóór de geplande afspraak door te geven. Bij een niet nagekomen afspraak of een te late annulering wordt de tijd die voor jou (of je kind) gereserveerd werd in rekening gebracht middels een factuur. Deze afspraak wordt dan niet door de gemeente of de zorgverzekeraar vergoed.

Annuleringsvoorwaarden

Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd via de mail of middels een sms bericht of telefonisch (06-83593253). Afzeggingen voor afspraken op maandag dienen voor vrijdag 17.00 uur doorgegeven te zijn. Voor het maken van een nieuwe afspraak dien je zelf contact op te nemen. Als je niet of te laat afzegt, wordt 75 euro in rekening gebracht, in verband met gereserveerde tijd, en ongeacht de reden. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar of de gemeente.

Tarieven & Vergoeding

Vergoeding zorg 2024

In 2024 heb ik met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, met uitzondering van de CZ-koepel (CZ, Nationale Nederlanden, OHRA) en ONVZ/VVAa. Als je bij een van deze verzekeraars verzekerd bent, dan ontvang je de factuur zelf en wordt een percentage van de kosten vergoed nadat je de factuur hebt betaald en vervolgens ingediend bij de verzekeraar. Dit percentage is afhankelijk van de polis. Als je een restitutiepolis hebt, kun je het volledige bedrag bij de verzekering declareren. Voor de verzekeraars waarmee een contract is afgesloten zal de factuur rechtstreeks worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. ONVZ vergoed ook contactvrij de kosten grotendeels; belangrijk om van te voren even bij de verzekeraar na te vragen wat je kunt verwachten aan vergoeding.

Daarbij dient rekening gehouden te worden met het verplichte eigen risico (voor eigen rekening). 

Vergoeding zorg Jeugd (18-)

Om bij deze praktijk vergoede zorg voor jeugd te krijgen is er een verwijsbrief nodig van de (huis)arts of vanuit een Jeugdteam Leidse Regio (JT). In de verwijsbrief of toeleiding (JT) moet naast een diagnose code ook staan dat het gaat om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ. Deze praktijk levert vergoede zorg aan jeugdigen in de gemeenten die vallen onder Holland Rijnland:
Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Rijnsburg, Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond), Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, Nieuwkoop en Zoeterwoude. Voorschoten, Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem zijn per 2024 tevens aangesloten.
Indien je geen verwijsbrief hebt of niet in de bovengenoemde gemeenten woont, is aanmelding wel mogelijk maar komen de kosten voor eigen rekening. Zie voor meer informatie over de kosten: ‘Tarieven 2024’ (zie lager op deze pagina).

Niet-vergoede zorg

Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen en seksuele problemen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Mocht daar sprake van zijn dan dient de behandeling hiervoor zelf betaald te worden, tenzij het eventueel vanuit het aanvullende pakket van de verzekering vergoed wordt.
Informeer bij twijfel bij uw zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt.

Tarieven 2024

Tarieven voor zorgverlening aan 18- zijn afhankelijk van de hulpvraag, duur van de behandeling en type behandeling (bijv. gezinsgesprekken, individuele therapie, EMDR) en kunnen worden opgevraagd en verstrekt bij aanmelding (telefonisch of via email).

Mocht je ziektekostenverzekeraar de kosten niet (meer) vergoeden of je besluiten de behandeling zelf te betalen, dan worden de volgende tarieven gehanteerd voor 18+ zorg;

Intake gesprek (75 minuten) €198,72
Therapie consult (45 minuten; live of online consult) €135,89
Therapie consult (60 min) €161,46
Individueel kort consult (25 minuten) € 95,67
EMDR of traumatherapie sessie (90 min)

 

€ 242,76
Gezins- of partnergesprek (75 min) € 198,72
Beeldbelgesprek consult / schoolgesprek (45 minuten) € 135,89
Psychodiagnostisch onderzoek kosten afhankelijk van de vraag en grootte van het onderzoek
Schriftelijk rapport van het diagnostisch onderzoek € 185,00

(binnen Tarieven NZA Gezondheidszorgpsycholoog Wet BIG, kwaliteitsstatuut II, artikel 3, 2024);

Factuur

Wanneer er niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, dan ontvang je maandelijks een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen.
Als het nodig is een herinnering te sturen wordt daarvoor per herinnering €10,00 aan administratie kosten in rekening gebracht.

Afwezigheid

Vakantie

De praktijk is gesloten in de volgende vakantieperioden:
17 juni t/m 21 juni, 12 juli t/m 2 augustus, 20 december 2024 t/m 2 januari 2024

In geval van nood of crisis kan contact opgenomen worden met de eigen huisarts (binnen kantoortijden) of met de huisartsenpost De Limes (buiten kantoortijden).

Eventueel kan, in overleg met mij, een waarnemend consult worden ingepland bij een collega (mw. M. van der Poel).

Waarneming

Tijdens afwezigheid ben ik beperkt per email bereikbaar voor aanmeldingen, vragen of overleg.
Indien nodig verzoek ik u contact op te nemen met uw huisarts bij dringende zaken.

Eventueel is in overleg met mij een waarnemingsconsult mogelijk bij een collega-psycholoog: mw. M. van der Poel (VW), Mw. J. van Gils (K&J)
Bij crisis of spoedeisende vragen verwijs ik je/jullie naar de huisarts (onder kantoortijden) of naar de huisartsenpost (Limes) regio Leiden;

Locatie Leiderdorp / Alphen aan den Rijn: 088 4274700 (spoed, buiten kantoortijden)

Locatie Voorhout: 0252 – 240212 (spoed, buiten kantoortijden)